College Staff
 

Teaching Staff

Head of the Institution
Principal
Mrs.B.S. Suma
Vice Principal
Mrs. Vijaya. B.K

PU College Staff
Mr. V. Ravishankar
Mr. Vishwanath Bhat
Mrs. S. Bharathi
Mr. K.N. Rameshwara Babu
Mrs. Vidya. R. Kumar
Mrs. Meera Narendra
Mrs. Manjula M
Mrs. Savitha P
Mrs. Suma Ramesh
Mrs. Shyamala V. Menon
Mrs. Mamatha. R. Prasad
Mrs. Vani. S
Mrs. Dharmamba
Mr. Madhusudhan. T. N
Mr. Narayan Desai

  School Staff
  Teaching Staff
  College Staff